Top Ten [10] Most Powerful Kings in Nigeria in 2020

1. The Emir of KANO.                    Kano

2. Alaafin of Oyo                             Oyo

3. Sultan of Sokoto                        Sokoto

4. Ooni of ILE-IFE                            Osun

5. Dein of AGBOR.                           Agbor

6. Oba of Benin                                Benin

7. Oba of Lagos                                 Lagos

8. Olu of Warri                                 Deltal

9. Obi of Onitsha                              Onitsha

10. Olubadan of Ibadan                  Ibadan